^ Do góry
  
  
  

STATUT
KLUB MALUCHA PROMYK
w Mysłowicach

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza nosi nazwę :”Klub Malucha Promyk”
2. Siedziba placówki mieści się w Mysłowicach  41-400 przy ul. Kryształowej 29
3. Oficjalna nazwa Klubu Malucha używana w dokumentach i kontaktach zewnętrznych brzmi: Klub Malucha „Promyk”B. Mozgała, A. Ćwięczek S.C.

 

§2

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA KLUBU MALUCHA

1. Klub Malucha Promyk działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr45, poz. 235).
2. Klub Malucha Promyk jest prowadzony w formie spółki cywilnej przez 
 Beatę Mozgała i Anitę Ćwięczek  na podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

 

§3

1.Organem sprawującym nadzór nad placówką jest Prezydent Miasta Mysłowice.

 

§4

2.Klub Malucha Promyk jest placówką niepubliczną.

 

§5

CELE I ZADANIA KLUBU MALUCHA

1. Celem Klubu Malucha jest sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach bytowych, zbliżonych do środowiska domowego oraz zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
2. Cele i zadania Klubu Malucha realizowane są poprzez:
- sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
- ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturalnym, przyrodniczym,
- prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności
w formie muzycznej i plastycznej.

 

§6

1. Podstawowe formy dydaktyczno- wychowawcze realizowane w Klubie Malucha Promyk:

-gry i zabawy,
-zajęcia indywidualne,
-twórczość artystyczna,
-czynności samoobsługowe,
-zajęcia dodatkowe organizowane są za zgodą rodziców.

 

§7

BEZPIECZEŃSTWO W KLUBIE MALUCHA

1. Klubie Malucha Promyk zajęcia prowadzone są dla grupy dzieci (8 – 15 osób) pod opieką dwóch opiekunek.
2. W Klubie Malucha Promyk może zostać zatrudniona pomoc, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Klub Malucha zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas pobytu na terenie placówki.
4. Podczas pobytu na świeżym powietrzu, zajęcia odbywają się na terenie bezpiecznym
a dzieci korzystają ze sprzętu przystosowanego do ich wieku.
5. Klub Malucha Promyk może sprawować opiekę w jednym czasie nie więcej niż nad 15-tką dzieci, do 5-ciu godzin dziennie względem każdego dziecka.

 

§8

1. Klub Malucha ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków zbierając dodatkowo raz w roku opłatę ustaloną w umowie.

 

§10

ORGANIZACJA KLUBU MALUCHA

1. Klub Malucha funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni umownie ustalonych z Opiekunami Prawnymi.
2. Klub Malucha czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30 na prośbę rodziców również w soboty od 7.00 do 13.00
4. Podstawową jednostką organizacyjną Klubu Malucha jest liczba osób w grupie nie więcej niż 15.
5. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w Klubie Malucha.
6. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha jest wypełnienie „Karty Zgłoszenia Dziecka”, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem placówki, podpisaniem Umowy o świadczeniu usług przez Klub Malucha, wpłaty rezerwacyjnej oraz wpisowego w momencie zapisania dziecka do Klubu Malucha. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z uczęszczania do Klubu Malucha z przyczyn leżących po stronie rodziców.
8. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić pracownika placówki do godziny 9.00

 

§11

1. Szczegółową organizację pracy i opieki nad dziećmi w danym roku, określa umowa oraz  „ Regulamin Klubu Malucha”.

 

§12

 1. Klub Malucha zapewnia dzieciom w ciągu dnia wyżywienie w postaci obiadu.
 2. Istnieje możliwość spożywania przez dzieci prowiantu przyniesionego przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
 3. Usługi oraz wyżywienie w Klubie Malucha są odpłatne.
 4. Wyżywienie realizowane jest w postaci cateringu, dostarczanego przez zewnętrzną firmę cateringową w konsultacji z dietetykiem.
 5. W przypadku wyboru opłaty abonamntowej istnieje możliwość zmniejszenia kolejnej opłaty miesięcznej w sytuacji zgłoszonej ciągłej nieobeności dziecka w Klubie Promyk (minimum 3 dni) w związku z jego chorobą. W takim przypadku kolejna opłata abonamentowa ulega zmniejszeniu o 20% ceny proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności dziecka, w związku z jego chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

 

§13

1. W Klubie Malucha zatrudnia się osoby posiadające wykształcenie wyższe Pedagogiczne lub po ukończeniu odpowiednich kursów.
2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
3. Opiekun odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w Klubie Malucha. Naczelną zasadą pracy nauczyciela jest podmiotowe traktowanie dziecka, poszanowanie godności podopiecznych oraz kierowanie się ich dobrem. Dbanie o higienę i czystość powierzonych jego opiece dzieci. Opiekun sumiennie planuje i prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, stosuje twórcze i nowatorskie metody wychowania. Nauczyciel wytwarza w Klubie Malucha rodzinną atmosferę, która sprzyja dobremu samopoczuciu dziecka.

 

§14

WYCHOWANKOWIE KLUBU MALUCHA

1. Do Klubu Malucha uczęszczają dzieci w wieku od pierwszego roku życia.
2. Dzieci w Klubie Malucha maja prawo do:
- podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej,
- akceptowania takim jakim jest,
- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- zdrowego żywienia,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

§15

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do Klubu Malucha, jeśli:
  - rodzic lub opiekunowie prawni dziecka zalegają z opłatami za pobyt Dziecka w Klubie Malucha Promyk dłużej niż przez 14 dni,

- w przypadku zachowania dziecka lub jego stanu zagrażającego zdrowiu jego lub innych podopiecznych Klubu Promyk,

- niedopełniania obowiązków przewidzianych niniejszą umową przez Opiekuna Prawnego pomimo jego wcześniejszego pisemnego upomnienia.

 

 §16

FINANSOWANIE KLUBU MALUCHA

1. Opłaty rodziców lub opiekunów prawnych Klubu Malucha za sprawowaną opiekę nad dzieckiem
2. Darowizny na rzecz Klubu Malucha.
3. Środki pozyskiwane przez Klub Malucha Promyk z programów oraz funduszy celowych.

4.Miesięczne składki pobierane od rodziców lub opiekunów na potrzeby Klubu Malucha Promyk do wartości nie większej niż 25 złotych miesięcznie

 

 

§17

 1. Klub Malucha prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich Opiekunów Prawnych Dzieci.                       3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 01.01.2016 i został nadany przez osoby kierujące Klubem Malucha „Promyk” –Beatę Mozgała i Anitę Ćwięczek.

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Copyright © 2013. Klub Malucha PROMYK Rights Reserved.