^ Do góry
  
  
  

Regulamin
Klub Malucha „Promyk”
ul. Kryształowa 29, 41-400 Mysłowice
tel. 733-432-530 , 516-351-576

 

Klub Malucha „Promyk” zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Kryształowej 29
w Mysłowicach i jest prowadzony w formie Spółki Cywilnej

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Klub Promyk sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą zostać przyjęte do Klubu Promyk w przypadku odmowy przyjęcia do publicznego przedszkola.

 

2. Pod opieką w klubie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci, do 5-ciu godzin dziennie względem każdego dziecka.

 

3.  Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe oraz zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy na wesoło.

 

4.  Klub Promyk świadczy usługi wymienione w §3 Umowy w godzinach od 7:00 do 17:30,w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

5.Klub Promyk może nie świadczyć usług lub skrócić godziny świadczenia usług w dni ustalone z większością Rodziców jako dzień wolny, uzasadniony szczególnymi okolicznościami takimi jak np. długi weekend. O uznaniu dnia za dzień wolny czy dzień o skróconych godzinach świadczenia usług Opiekunowie Prawni zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu Promyk oraz na profilu Klubu Promyk na portalu facebook.pl. z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

6. Klub Promyk może nie świadczyć usług wymienionych w § 3 Umowy w czasie wakacji letnich, przez okres do trzech tygodni z uwagi na konieczność remontu placówki bądź okres urlopowy pracowników Klubu Promyk. Okres ten zostanie uzgodniony z Opiekunami Prawnymi, o wyznaczeniu ww. okresu Opiekunowie Prawni zostaną uprzedzeni z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Za okres przestoju funkcjonowania placówki nie będzie pobierana opłata w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przestoju placówki.

 

7.  Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty  w wysokości 50 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia opłatę ubezpieczenia dziecka od NW.

 

8. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym tydzień wcześniej.

 

9.Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, statutu oraz cennika.

 

10. Nieobecność Maluszka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

 

§ 2 Obowiązki Klubu

1.Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

 

2.Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

 

3.Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut.

 

4. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).

 

5. Klub nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.

 

6.Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

 

7.Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

 

§ 3 Obowiązki Rodzica/Opiekuna

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zdrowia, karty zgłoszeniowej, karty informacyjnej dziecka, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu, oraz opłat godzinowych. Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania w siedzibie placówki przy ulicy Kryształowej 29 w Mysłowicach

 

2.Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania deklaracji. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz deklaracja wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

 

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

Butelkę ze smoczkiem (jeśli dziecko używa);
Szczoteczkę do zębów i kubeczek
Pieluchy (w przypadku młodszych dzieci);
Smoczek (jeśli dziecko używa);
Obuwie zmienne/skarpetki z podeszwa antypoślizgową;
Ubranie na zmianę + piżamka
Ręczniczek

4.Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką Klubu. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.

 

5.Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.

 

6.Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Klubu o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu Malucha.

 

7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

 

8.Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

 

9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie właścicielkę Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
10. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub Malucha.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.

 

2.Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

 

3. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na stronie internetowej.

 

4.Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.

 

5. Regulamin został nadany przez osoby kierujące Klubem Malucha Promyk

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Copyright © 2013. Klub Malucha PROMYK Rights Reserved.